O firmie

Szanowni Państwo

Firma BHP Outsourcing już od wielu lat czuwa nad bezpieczeństwem Pracowników i Pracodawców.

Naszą propozycją jest świadczenie usług outsourcingowych. Oznacza to, że nasi Klienci powierzając nam sprawy związane z BHP, mogą skupić się wyłącznie na rozwoju własnej Firmy oraz znacznie obniżyć koszty działalności przedsiębiorstwa.

Firma BHP Outsourcing przejmuje zadania służby BHP i Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej oraz służy doradztwem najlepszych i najbardziej opłacalnych rozwiązań dotyczących obsługi BHP.

Jesteśmy profesjonalistami, którzy kompleksowo zajmą się:

Co nas wyróżnia?

Wiedza na najwyższym poziomie

Nasi profesjonaliści, to doświadczeni specjaliści z branży BHP, PPOŻ, Pierwszej Pomocy Przedmedycznej i Prawa Pracy.

Duże doświadczenie i specjalizacja

Od wielu lat świadczymy usługi BHP i PPOŻ, prowadzimy szkolenia dla naszych stałych Klientów, dzięki specjalizacji znamy się na rzeczy i jesteśmy bardzo skuteczni.

Stały nadzór w formie outsourcingu

Przejmujemy obowiązki Pracodawcy dotyczące utworzenia i realizowania zadań służby BHP w zakładzie pracy.

Profesjonalnie doradzamy

Zapewniając poczucie pewności o poprawność obsługi firmy pod względem BHP i PPOŻ oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom

Pierwszy krok, to rozpoznanie potrzeb przedsiębiorstwa i stworzenie oferty najbardziej odpowiadającej jego działalności.

Jakość usług i zaangażowanie

Profesjonalizm połączony z pasją powoduje, że nasze szkolenia i usługi są na najwyższym poziomie.

Hierarchia wartości

W relacjach biznesowych wyznajemy zasadę wzajemnego zaufania, uczciwości, sumienności i odpowiedzialności oraz miłą atmosferę podczas współpracy w kontaktach interpersonalnych.

Honorarium za wykonane usługi

Ustalamy zawsze indywidualnie, dopasowując do możliwości naszych Klientów, oferujemy również zniżki dla nowych Klientów oraz stałe zniżki dla już obecnych.

Oferta szkoleniowa

Szkolenie wstępne z BHP dla nowo zatrudnionych Pracowników

Podstawowym obowiązkiem każdego Pracodawcy jest przeprowadzenie szkolenia wstępnego w formie instruktażu ogólnego i stanowiskowego nowo zatrudnionego Pracownika (podstawa prawna - Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
- Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.).

Szkolenie okresowe z BHP dla Pracowników

Zgodnie z Kodeksem Pracy, oprócz szkoleń wstępnych, Pracodawca ma obowiązek kierować Pracowników na szkolenia okresowe BHP. Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zaznajomienia uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Kiedy należy przeprowadzać szkolenia okresowe Pracowników podane jest w
Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.

Szkolenie okresowe z BHP dla Pracodawców i osób kierujących Pracownikami

Pracodawca i osoba kierująca Pracownikami (kierownik, manager, brygadzista, mistrz) jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie BHP w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane (art. 2373 § 21 Kodeks Pracy).

Szkolenie okresowe z BHP dla Pracowników placówek służby zdrowia

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 180, poz.1860 ze zm.) szkolenie okresowe Pracowników placówek służby zdrowia powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie z Ochrony Przeciwpożarowej

Przeprowadzanie szkoleń Pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkiem każdego Pracodawcy. Dla Pracodawców lub osób kierujących Pracownikami tematem takim jest "Ochrona przeciwpożarowa", który to temat powinien m.in. uwzględniać omówienie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego (podstawy prawne, sankcje za nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie) oraz teorii spalania.

Dla Pracowników administracyjno-biurowych oraz dla Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych będą to „Zasady postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii) - podstawa prawna:
art. 4 ust. 1 pkt 4a ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz.U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 ze zm.).

Szkolenie Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Pracodawców zainteresowanych rozpowszechnieniem wśród swoich Pracowników wiedzy z dziedziny pierwszej pomocy zapraszamy do korzystania z naszej oferty szkoleniowej.

W każdym zakładzie pracy powinna być osoba bądź osoby wyznaczone i przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Obowiązek w tym zakresie ciążący na Pracodawcy wynika zarówno z Kodeksu Pracy jak
i z Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - art. 207 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Szkolenie organizowane jest w formie pojedynczego spotkania, przeznaczone jest dla osób, które nie wykonują zawodów związanych z medycyną. Przystępna forma pozwala osobom nie mającym dotąd kontaktu z zagadnieniami przedstawianymi w trakcie szkolenia na opanowanie wiedzy w zakresie pierwszej pomocy. Program szkolenia opracowujemy uwzględniając specyfikę pracy i związane z nią potencjalne zagrożenia.

Starając się zindywidualizować naszą ofertę i maksymalnie dostosować sposób prowadzenia szkoleń do potrzeb Klienta, oferujemy szkolenia o dowolnym stopniu zróżnicowania i najbardziej odpowiednim dla Pracodawcy czasie trwania, od 3 do 8 godzin dydaktycznych.

Szkolenie wstępne i okresowe z BHP dla kierowców zawodowych

Zatrudnienie Pracownika na stanowisku kierowcy powoduje, że Pracodawca musi dopełnić wobec niego szeregu obowiązków wynikających nie tylko z Kodeksu Pracy, ale również z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155), a niekiedy z Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1265).

Niniejsze szkolenie jest szkoleniem BHP ukierunkowanym na pracę kierowcy zawodowego.

Omawiane są szczególnie następujące tematy:

 • regulacje prawne z zakresu ochrony pracy (elementy prawa pracy, czas pracy kierowców)
 • zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody działań profilaktycznych
 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń
 • okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy

Kierowca, który nie ukończy szkolenia okresowego w odpowiednim czasie i nie uzyska wpisu do prawa jazdy, nie będzie mógł wykonywać zawodu kierowcy do momentu uzyskania takiego wpisu.

Czym jest szkolenie w formie samokształcenia kierowanego?

W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 180, poz.1860 ze zm.) przewidziano cztery dopuszczalne formy prowadzenia szkoleń BHP : instruktaż, kurs, seminarium i samokształcenie kierowane. Podczas gdy trzy pierwsze formy wymagają osobistego uczestnictwa w zajęciach, samokształcenie kierowane pozwala na wykorzystanie technologii informatycznych w celu realizacji szkolenia.

Zgodnie z par. 1a pkt. 5 Rozporządzenia, samokształcenie kierowane jest formą szkolenia umożliwiającą „uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców”.

Pracodawcy coraz częściej korzystają z możliwości organizowania szkolenia w formie samokształcenia kierowanego. Wynika to z tego, że ta forma zapewnia efekty porównywalne z tymi osiąganymi poprzez uczenie tradycyjne, ale przy stosunkowo niższych nakładach finansowych.

Samokształcenie kierowane jest formą szkolenia znacznie mniej wymagającą pod względem organizacyjnym aniżeli tradycyjne metody, które wiążą się z koniecznością ustalania terminu i wynajmu sali. Ze względu na możliwość odbywania nauki w dowolnym czasie i miejscu, samokształcenie kierowane w mniejszym stopniu dezorganizuje plan pracy w związku z nieobecnością Pracownika.

Szkolenie w formie samokształcenia kierowanego polega na samodzielnym uczeniu się przez Uczestnika w oparciu o dostarczone mu materiały, jak program nauczania, przepisy prawne, prezentacje multimedialne, zestawy ćwiczeń i pytań kontrolnych. Przekazane materiały są tak przygotowane, aby umożliwiły Państwu pełne opanowanie wiedzy i umiejętności wskazanych w programie. Nasze materiały szkoleniowe zapisane są na płycie CD/DVD i dostarczone do Państwa przez kuriera już następnego dnia.

Problematykę szkolenia ze wskazaniem zakresu materiału Uczestnicy muszą przyswoić w dogodnym dla siebie terminie (max do 2 miesięcy) .

Szkolenie BHP realizowane w tej formie samokształcenia kierowanego zakończone jest egzaminem sprawdzającym wiedzę Uczestników w formie testu egzaminacyjnego (który znajduje się wraz z materiałami szkoleniowymi na płycie) Certyfikat uzyskany na podstawie uczestnictwa w samokształceniu kierowanym posiada taką samą ważność jak Zaświadczenie, które otrzymuje Uczestnik po ukończonym szkoleniu tradycyjnym.

Szkolenie okresowe z BHP dla Pracowników administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych i szkolenie okresowe dla Pracodawców oraz osób kierujących Pracownikami

Samokształcenie kierowane to forma szkolenia właściwa dla niemal wszystkich grup zawodowych, jednak z wyłączeniem osób na stanowiskach robotniczych i osób kierowanych na szkolenie wstępne, a także tych odbywających instruktaż stanowiskowy.

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MGiP uczestnikami takiej formy szkolenia mogą więc być:

 • Pracodawcy i osoby kierujące Pracownikami,
 • Pracownicy inżynieryjno-techniczni,
 • Pracownicy administracyjno-biurowi,
 • Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, a także osoby wykonujące zadania tej służby,
 • Pracownicy, „których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Szkolenie z Ochrony Danych Osobowych

Kierowane do Pracowników firm przetwarzających dane osobowe (np. biura rachunkowe, jednostki administracyjne, Pracownicy szkół i przedszkoli, Pracownicy działu kadr i płac, służby BHP).

Celem szkolenia jest zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych w miejscu pracy, poprzez podniesienie świadomości ochrony danych osobowych Pracowników. Dodatkowo, uczestnictwo w szkoleniu zapewni spełnienie podstawowej wytycznej GIODO, nakazującej aby do przetwarzania danych osobowych były dopuszczone wyłącznie osoby uprzednio przeszkolone z przedmiotowej tematyki. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Szkolenie z Ochrony Środowiska

Kierowane jest do Przedsiębiorcy z każdej branży, który chce działać zgodnie z polskim prawem, dyrektywami unijnymi i w poszanowaniu środowiska naturalnego.

Troska o środowisko wymaga obecnie, aby zarządzanie przedsiębiorstwem odbywało się na zasadach zrównoważonego rozwoju. Każda firma powinna planować swoje działania, mając świadomość wpływu, jaki mogą one wywrzeć na otoczenie.

Szkolenie z Gospodarowania Odpadami

Jednymi z największych problemów przedsiębiorstw jest osiągnięcie racjonalnej i efektywnej gospodarki odpadami, zmniejszenie emisji, a także zminimalizowanie strat energii oraz wywiązywanie się z obowiązków środowiskowych przy jednoczesnym rozwoju firmy. Te problemy trudno optymalnie rozwiązać bez odpowiedniej wiedzy dotyczącej spraw ochrony środowiska – podstawa prawna prawa krajowe, w szczególności ustawa o odpadach, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku wraz ze zmianami obowiązującymi od 2017 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nowa ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz znaczącej ilości obowiązujących i projektowanych aktów wykonawczych do ustawy o odpadach, a także obowiązujących orzeczeń organów odwoławczych.

Szkolenie z Minimum Sanitarnego – HACCP

Szkolenie jest skierowany do osób wykonujących pracę w produkcji i w obrocie żywnością – podstawa prawna -Ustawa z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw (Dz.U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1145)

Każda osoba, która ma kontakt z żywnością w produkcji lub na etapie obrotu, obowiązana jest wykazywać się stosownym poziomem wiedzy i świadomości w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych oraz takim postępowaniem, które nie będzie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności.

Kto nie wdroży w gastronomii , żywieniu zbiorowym, obrocie żywnością (np. sklepy spożywcze) zasad systemu HACCP wbrew obowiązkowi, podlega karze grzywny.

Istnieje obowiązek : szkolenia Pracowników w zakresie Higieny Żywności oraz sytemu HACCP, posiadania dokumentacji, zaświadczeń ze szkoleń do wglądu organów urzędowej kontroli żywności (SANEPIDU).

Szkolenie z Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy

Odpowiadając na potrzeby właścicieli i Pracowników biur rachunkowych zainteresowanych tematem zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami dotyczącymi procederu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu proponujemy Państwu obowiązkowe szkolenie również dla dla osób zajmujących się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Obowiązek przeszkolenia w tym zakresie wynika z Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 299 z późn. zmian.)

Za brak przeszkolenia grozi Pracodawcy kara do 100 000 zł.

Szkolenie z Minimalizacji Zagrożeń w Środowisku Pracy

Pracodawca jest odpowiedzialny za ochronę zdrowia i życia podległych mu Pracowników. Pracodawca zobligowany jest m.in. monitorować środowisko pracy pod kątem identyfikacji czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na stanowisku pracy, dokonywać oceny ryzyka zawodowego oraz podejmować działania profilaktyczne minimalizujące to ryzyko.

Szkolenie ma na celu przybliżenie jego Uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom w środowisku pracy. Nabyte kompetencje pozwolą na dokonanie właściwej analizy zagrożeń, na które narażeni są Pracownicy oraz podjęcie działań ograniczających występowanie zagrożeń wypadkowych w miejscu pracy – kompetencje te stanowią podstawę skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy w każdej firmie i instytucji.

Podstawa prawna: Art. 2071 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Szkolenie Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

W każdym zakładzie pracy powinna być osoba bądź osoby wyznaczone i przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Obowiązek w tym zakresie ciążący na Pracodawcy wynika zarówno z Kodeksu Pracy jak i z Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawa prawna - art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Szkolenia z Ochrony Przeciwpożarowej

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. 2009 r. nr 178, poz. 1380) właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu lub terenu (np. dyrektor szkoły, dyrektor placówki medycznej) zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest między innymi : zapoznać Pracowników z przepisami przeciwpożarowymi (instrukcją bezpieczeństwa pożarowego)

Szkolenie podstawowe – polega na zapoznaniu Pracowników z:

 • zagrożeniami pożarowymi występującymi w miejscu pracy,
 • zadaniami i obowiązkami Pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,
 • zadaniami i obowiązkami Pracowników na wypadek pożaru,
 • zasadami i sposobami użycia urządzeń gaśniczych,
 • zasadami ewakuacji osób, za które odpowiedzialni są poszczególni Pracownicy szkoły.

Oferta współpracy

Kompleksowa obsługa Firm w zakresie systemu zarządzania BHP i PPOŻ:
Wykładowca przedmiotów zawodowych z tematyki BHP oraz Państwowy Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.
Ponadto oferujemy usługi w zakresie:

Wyślij wiadomość

Dane kontaktowe

BHP OUTSOURCING
Specjalista ds BHP
i PPOŻ Anna Szwarnóg

ul. Armii Krajowej 92
73-120 Chociwel
NIP: 8541171065

663 981 005

kontakt@bhp-stargard.pl